หน้าหลัก / เกี่ยวกับภาควิชา

      วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเดิมเริ่มก่อตั้งในนาม โรงเรียนเทคนิคพระนครเหนือ (ไทย-เยอรมัน) มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2502 ต่อมาในปี พ.ศ.2507 ได้ยกระดับขึ้นเป็น "วิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือ" และในปี พ.ศ. 2514 ได้มีพระราชบัญญัติประกาศจัดตั้งเป็น สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตพระนครเหนือและวิทยาลัยเทคนิคพระนครเหนือได้เข้ารวมเป็นภาควิชาหนึ่งของคณะวิศวกรรมศาสตร์มีชื่อว่า ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ต่อมาในปี พ.ศ. 2523 จึงได้ยกฐานะเป็น วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จนถึงปัจจุบัน โดยในช่วงแผนฯ 7 (พ.ศ.2535-2539) ได้รับความเห็นชอบจากทบวงมหาวิทยาลัยให้ยกฐานะขึ้นเป็น คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการดำเนินการ
          ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลเป็นหน่วยงานหนึ่งของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและก่อตั้งมา พร้อมๆ กับวิทยาลัย รับผิดชอบการจัดการศึกษาปริญญาตรี             ปรัชญา : ผลิตวิศวกรผู้สร้างเทคโนโลยีวิศวกรรม ตอบสนองการพัฒนาอุตสาหกรรม

             ปณิธาน : มุ่งมั่นสร้างและพัฒนากำลังคนทางเทคโนโลยีวิศวกรรม ที่มีศักนภาพ มีคุณภาพคู่คุณธรรม

             วิสัยทัศน์ : วิศวกรเชี่ยวชาญเฉพาะทาง บูรณาการเทคโนโลยีมีนวัตกรรมเด่น เน้นสู่สากล

             พันธกิจ :

1. ผลิตบัณฑิตผู้สร้างสรรค์ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรม ที่มีศักยภาพ มีคุณภาพคู่คุณธรรมและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพเพื่อสร้างและประยุกต์องค์ความรู้เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ
2. พัฒนากระบวนการเรียนรู้สร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการทางวิชาการในระดับเตรียมวิศวกรรมศาสตร์และระดับปริญญาทั้งภายในและภายนอกภาควิชาฯ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ คุณภาพและผลผลิต ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
3. จัดการศึกษาและให้บริการ ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรม ที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานแก่หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนแบบครบวงจร
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อดำรงไว้ซึ่งภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ความเป็นไทย