หน้าหลัก / งานบริการวิชาการ / งานเขียนแบบเครื่องกล

1. จัดอบรมโปรแกรม Solidwork ขั้นต้น อบรม 18 ชม. บุคคลภายนอก ท่านละ 2,500 บาท
    จำนวนผู้อบรมต่อหลักสูตร 30 คน


2. จัดอบรมโปรแกรม Solidwork ขั้นกลาง อบรม 18 ชม. บุคคลภายนอก ท่านละ 2,500 บาท
    จำนวนผู้อบรมต่อหลักสูตร 30 คน


3. จัดอบรมโปรแกรม ACAD อบรม 18 ชม. บุคคลภายนอก ท่านละ 2,500 บาท
    จำนวนผู้อบรมต่อหลักสูตร 30 คน


4. จัดอบรมโปรแกรม TOPSolid ขั้นต้น อบรม 18 ชม. บุคคลภายนอก ท่านละ 2,500 บาท
    จำนวนผู้อบรมต่อหลักสูตร 30 คน