หน้าหลัก / หลักสูตร

หลักสูตรปริญญาโท (วศ.ม.)

        สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล (MMET) 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี (วศ.บ.)

         1.สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล 

             แขนงวิชาสร้างเครื่องจักรกล MDET(M) 

             แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องจักรกล MDET(D) 

        2. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ (TDET) 

        3. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (MtET) 

        4. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์ 

        แขนงวิชาพอลิเมอร์ PoET 

        แขนงวิชาปิโตรเคมี 

หลักสูตรปริญญาตรี 3 ปี เทียบโอน (วศ.บ.)

        1. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ (TDET-2R) 

        2. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล 

        แขนงวิชาสร้างเครื่องจักรกล MDET(M)-2R 

        แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องจักรกล MDET(D)-2R 

หลักสูตรปริญญาตรี 2-3 ปี ต่อเนื่อง (อส.บ.)

        1. สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล 

        แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ออกแบบเครื่องกล) (MDT) 

        แขนงวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ออกแบบแม่พิมพ์) (TDT) 

        2. สาขาวิชาเทคโนโลยีแมคคาทรอนิกส์ (MtT)