หน้าหลัก / บุคลากร

ผศ.ดร.วรรณลักษณ์ เหล่าทวีทรัพย์
หัวหน้าภาควิชา
นางช่อทิพย์ โลหะกุลวิช
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวเมธาวี ฉายสุวรรณ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวอเมริสา คงมั่น
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ศ.ดร.สุทธิศักดิ์ พงศ์ธนาพาณิช
อาจารย์ประจำ
ผศ.ดร.ขนิษฐา วงษ์สีดาแก้ว
อาจารย์ประจำ
ผศ.ดร.เพ็ญญารัตน์ สายสิริรัตน์
อาจารย์ประจำ
รศ.ดร.อำนาจ บุญลอย
อาจารย์ประจำ
ผศ.ไพรัตน์ สถิรยากร
อาจารย์ประจำ
ผศ.ราชันย์ พุกพิบูลย์
อาจารย์ประจำ
 
ผศ.ดร.เจษฎา พานิชกรณ์
อาจารย์ประจำ
ดร.เชิดพงษ์ เชี่ยวชาญวัฒนา
อาจารย์ประจำ
 
ผศ.อุเทน คณะวาปี
หัวหน้าสาขาวิชา
ผศ.วัชระ ลายลักษณ์
อาจารย์ประจำ
อาจารย์ณรงศักดิ์ นิธิประทีป
อาจารย์ประจำ
ดร.ศักดิ์ชัย ม่วงภาษี
อาจารย์ประจำ
ผศ.ไพบูลย์ สินพระยากุล
อาจารย์ประจำ
อาจารย์สรศักดิ์ วงค์มณี
อาจารย์ประจำ
ผศ.มนัส เหรัญญกิจ
อาจารย์ประจำ
นายธวัชชัย ไหมด้วง
ช่างเทคนิค
รศ. สถาพร ชาตาคม
อาจารย์ประจำ

อาจารย์สุพจน์ แก้วกรณ์
หัวหน้าสาขาวิชา
รศ.กิตติ เกื้อสกุล
อาจารย์ประจำ 
อาจารย์โกวิทย์ กัลยาทอง
อาจารย์ประจำ
ดร.ทศพร แก้ววิจิตร
อาจารย์ประจำ
ผศ.ดร.ชานินทร์ จูฉิม
อาจารย์ประจำ
ผศ.ศิวพงษ์ กิ่งแก้ว
อาจารย์ประจำ
อาจารย์เรวัฒน์ บุญจันทร์
อาจารย์ประจำ
ดร.อรรถสิทธิ์ วงศ์เจริญ
อาจารย์ประจำ
 
 
 
นายอธิวัฒน์ ขุขันธิน
วิศวกร
 
 
 

ผศ.ดร.ธฤติมา ศรีตะปัญญะ
หัวหน้าสาขาวิชา
ดร.อไพพรรณ รัตนพันธ์
รองหัวหน้าภาควิชา
ผศ.ดร.พรศรี ทรัพย์ศรีทอง
อาจารย์ประจำ
 
 
ผศ.ดร.สุรกิจ ท้วมเพิ่มทรัพย์
อาจารย์ประจำ
นายกิตติกานต์ ขันติวงษ์
วิศวกร
 
 

อาจารย์อภิชิต มณีงาม
หัวหน้าสาขาวิชา
ผศ.ดร.กัลยา อุบลทิพย์
อาจารย์ประจำ
 
อาจารย์ทศพร อัศวรังสี
อาจารย์ประจำ
นายนพโชติ นิโรจน์สุวรรณ์
วิศวกร
ผศ.ดร.พัตร์พิมล สุวรรณกาญจน์
อาจารย์ประจำ
 

ผศ.สุนทร สิทธิสกุลเจริญ
หัวหน้าสาขาวิชา
ผศ.ขวัญชัย เสวีนันท์
อาจารย์ประจำ

นางสมพร เจริญ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ประจำสาขาฯ
 
อาจารย์ศรายุทธ เงินทอง
อาจารย์ประจำ
ผศ.กิตติภัฎ รัตนจันทร์
รองหัวหน้าภาควิชา
นายทินกร สวัสดิสาร
วิศวกร
 

 
ผศ.ดร.สิริวรรณ บริพัตรโกศล
หัวหน้าสาขางานวัดละเอียด
นางสาวพิชญา ภิญโญ
ช่างเทคนิค
 

ผศ.นราธิป แสงซ้าย
หัวหน้างาน

อาจารย์ภาวัช จันทสร
อาจารย์ประจำ
ผศ.วรินทร ห้วยเรไร
อาจารย์ประจำ
 
 
ดร. อุกฤษฎ์ ธรรมะ
อาจารย์ประจำ
นายชัชวาล ศุภมงคล
วิศวกร
 
 
       

 
อาจารย์วีรยุทธ จิตวิริยะ
อาจารย์ประจำ
 


* ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2561