หน้าหลัก / บุคลากร

รศ. สถาพร ชาตาคม
หัวหน้าภาควิชา
นางช่อทิพย์ โลหะกุลวิช
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวอภิญญา ปานเดย์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวเมธาวี ฉายสุวรรณ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ พงษ์ธนาพาณิช
อาจารย์ประจำ
ผศ.ดร.ขนิษฐา วงษ์สีดาแก้ว
อาจารย์ประจำ
ผศ.ดร.เพ็ญญารัตน์ สายสิริรัตน์
อาจารย์ประจำ
ผศ.ดร.สิริวรรณ บริพัตรโกศล
อาจารย์ประจำ
ผศ.ดร.อำนาจ บุญลอย
อาจารย์ประจำ
ผศ.เดชา แสงจินดา
อาจารย์ประจำ
ผศ.ไพรัตน์ สถิรยากร
อาจารย์ประจำ
ผศ.ราชันย์ พุกพิบูลย์
อาจารย์ประจำ
 
ผศ.อนันต์ มีนาค
อาจารย์ประจำ
ดร.เจษฎา พานิชกรณ์
อาจารย์ประจำ
ดร.เชิดพงษ์ เชี่ยวชาญวัฒนา
อาจารย์ประจำ
 
ผศ.ไพบูลย์ สินพระยากุล
หัวหน้าสาขาวิชา

รศ.ชาลี ตระการกูล
อาจารย์ประจำ
อาจารย์ชัยธวัช เหรียญอัมพร
อาจารย์ประจำ
อาจารย์บุญยะวัตร หนูหงษ์
อาจารย์ประจำ
อาจารย์วัชระ ลายลักษณ์
อาจารย์ประจำ
อาจารย์ณรงศักดิ์ นิธิประทีป
อาจารย์ประจำ
อาจารย์ศักดิ์ชัย ม่วงภาษี
อาจารย์ประจำ
อาจารย์อุเทน คณะวาปี
อาจารย์ประจำ
อาจารย์สรศักดิ์ วงค์มณี
อาจารย์ประจำ
อาจารย์มนัส เหรัญญกิจ
อาจารย์ประจำ
นายกิตติโรจน์ ไหวพินิจ
วิศวกร
นายธวัชชัย ไหมด้วง
ช่างเทคนิค

ดร.ชานินทร์ จูฉิม
หัวหน้าสาขาวิชา

ผศ.ทนงศักดิ์ บุนนาค
อาจารย์ประจำ 
ผศ.กิตติ เกื้อสกุล
อาจารย์ประจำ 
อาจารย์โกวิทย์ กัลยาทอง
อาจารย์ประจำ
อาจารย์สุพจน์ แก้วกรณ์
อาจารย์ประจำ
อาจารย์ศิวพงษ์ กิ่งแก้ว
อาจารย์ประจำ
อาจารย์เรวัฒน์ บุญจันทร์
อาจารย์ประจำ
ดร.อรรถสิทธิ์ วงศ์เจริญ
อาจารย์ประจำ
 
 
 
นายอธิวัฒน์ ขุขันธิน
วิศวกร
 
 
 

ผศ.ดร.สุรกิจ ท้วมเพิ่มทรัพย์
หัวหน้าสาขาวิชา

ดร.อไพพรรณ รัตนพันธ์
ผู้ช่วยหัวหน้าภาคฝ่ายประกันคุณภาพ
ผศ.ดร.พรศรี ทรัพย์ศรีทอง
อาจารย์ประจำ
ผศ.ดร.กานต์ธิดาพร วัฒนกุล
อาจารย์ประจำ
 
 
ดร.ธฤติมา ศรีตะปัญญะ
อาจารย์ประจำ
นายกิตติกานต์ ขันติวงษ์
วิศวกร
 
 
       

ดร.กัลยา อุบลทิพย์
หัวหน้าสาขาวิชา

ผศ.วรรณลักษณ์ เหล่าทวีทรัพย์
อาจารย์ประจำ
อาจารย์พัตร์พิมล สุวรรณกาญจน์
อาจารย์ประจำ
อาจารย์อภิชิต มณีงาม
อาจารย์ประจำ
 
 
 
นายณัฏฐ์พัฒน์ สุขช้อย
วิศวกร
 
 
 
       

อาจารย์ขวัญชัย เสวีนันท์
หัวหน้าสาขาวิชา

อาจารย์การุณย์ เศวตนัย
อาจารย์ประจำ
อาจารย์สุนทร สิทธิสกุลเจริญ
อาจารย์ประจำ
นางสมพร เจริญ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
ประจำสาขาฯ
 
 
อาจารย์ศรายุทธ เงินทอง
อาจารย์ประจำ
ผศ.กิตติภัฎ รัตนจันทร์
รองหัวหน้าภาควิชา
 
 

 
ผศ.สุรชัย จันทร์สุข
หัวหน้างาน

อาจารย์ณัฐพล บุญอธึก
อาจารย์พิเศษ
นายณัฐภูมิ แทนเทือก
วิศวกร
 

ผศ.นราธิป แสงซ้าย
หัวหน้างาน

ผศ.อุทิต ศรีประเสริฐ
อาจารย์ประจำ
อาจารย์ภาวัช จันทสร
อาจารย์ประจำ
ผศ.วรินทร ห้วยเรไร
อาจารย์ประจำ
 
 
 
นายชัชวาล ศุภมงคล
วิศวกร
 
 
 
       

 
ผศ.วัชรินทร์ รักเสนาะ
หัวหน้างาน

อาจารย์วีรยุทธ จิตวิริยะ
อาจารย์ประจำ
นายวชิรวิทย์ ตลุนจันทร์
วิศวกร
 


* ข้อมูล ณ วันที่ 1 มีนาคม 2558