หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์

25/08/2017

พิธีเปิดการอบรม“โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาบุคลากรหลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องกล (ออกแบบเครื่องกล)” รุ่นที่ 7

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลจัดพิธีเปิดการอบรม“โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาบุคลากรหลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องกล (ออกแบบเครื่องกล)” รุ่นที่ 7 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคาร 63 ชั้น 2 ห้องประชุมภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล (63-212) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา อ่องอารีคณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นประธานในพิธีเปิดมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งสิ้น 26 คน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี

พิธีเปิดการอบรม“โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาบุคลากรหลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องกล (ออกแบบเครื่องกล)” รุ่นที่ 7

กลับหน้าข่าวหลัก