หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์

27/07/2017

พิธีมอบประกาศนียบัตร “โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาบุคลากร รุ่นที่ 5"

           เมื่อวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรม“โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาบุคลากร หลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องกล (ออกแบบเครื่องกล)”รุ่นที่ 5 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ห้องประชุมปาล์มเพชร โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ศจีมาจ ณ วิเชียร รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาเป็นผู้มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมเพื่อเป็นเกียรติและสร้างความภาคภูมิใจต่อผู้สำเร็จการอบรมให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาหน่วยงานที่สังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

พิธีมอบประกาศนียบัตร “โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาบุคลากร รุ่นที่ 5"

กลับหน้าข่าวหลัก