หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์

25/05/2017

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.สุทธิศักดิ์ พงศ์ธนาพาณิช

                ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดงานแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ดร.สุทธิศักดิ์ พงศ์ธนาพาณิช  ที่ได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล เมื่อวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมภาควิชาฯ อาคาร 63 ชั้น 2

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.สุทธิศักดิ์ พงศ์ธนาพาณิช

กลับหน้าข่าวหลัก