หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์

11/01/2017

สัมมนาทางวิชาการภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล ณ จังหวัดเพชรบูรณ์

          เมื่อวันที่ 4 – 6 มกราคม พ.ศ. 2560 ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลจัดการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การกำหนดค่าเป้าหมายของระบบการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA”  ณ โรงแรมฟ้าใส หมอกสวย รีสอร์ท จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นของบุคลากรในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรรวมทั้งสร้างสัมพันธ์ที่ดีของบุคลากรในภาควิชาฯ

 

            มีการบรรยายหัวข้อ“ยุทธศาสตร์ด้านประกันคุณภาพการศึกษาของภาควิชา”โดย ดร.อไพพรรณ รัตนพันธ์ ผู้ช่วยหัวหน้าภาควิชาฯ และแบ่งกลุ่มสัมมนาตามสาขาวิชาเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาคุณภาพเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร

สัมมนาทางวิชาการภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล ณ จังหวัดเพชรบูรณ์

กลับหน้าข่าวหลัก