หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์

09/08/2016

มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการแข่งขันหุ่ยนต์ Robot Camp

              เมื่อวันเสาร์ที่  6  สิงหาคม  2559  สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการแข่งขันหุ่ยนต์ Robot Camp โดยมีรองศาสตราจารย์สถาพร ชาตาคม หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลเป็นผู้มอบประกาศนียบัตรโครงการดังกล่าว ณ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ อาคาร 63 ชั้น 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทั้งนี้โครงการแข่งขันหุ่ยนต์ Robot Camp เป็นการบูรณาการโครงการระหว่างสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ร่วมกับกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสารวิทยา

มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการแข่งขันหุ่ยนต์ Robot Camp

กลับหน้าข่าวหลัก