หน้าแรก / ข่าวประชาสัมพันธ์

05/08/2016

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมโครงการ SCG รุ่นที่ 4

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรม“โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาบุคลากรหลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องกล (ออกแบบเครื่องกล)” รุ่นที่ 4 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ จันทร์วิพัฒน์ รองคณบีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมเพื่อเป็นเกียรติและสร้างความภาคภูมิใจต่อผู้สำเร็จการอบรมให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาหน่วยงานที่สังกัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรมโครงการ SCG รุ่นที่ 4

กลับหน้าข่าวหลัก